Twój koszyk jest pusty!
Sklep w trakcie konserwacji! Żadne zamówienia nie będą realizowane. Przepraszamy
Meble biurowe
 • Kontenerek biurowy

  Kon­te­nerek biu­ro­wy na czar­nych kół­kach umoż­li­wia­ją­cych ła­twe prze­miesz­cza­nie. Kon­te­nerek po­sia­da trzy po­jem­ne i wy­god­ne w użyt­ko­wa­niu szu­fla­dy wy­po­sa­żo­ne w pro­wad­ni­ce rol­ko­we w ko­lo­rze bia­łym.


  600,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Biurko komputerowe

  Pro­ste i de­li­kat­ne biur­ko, ide­al­ne pod kom­pu­ter lub do prac biu­ro­wych. Zgrab­ny wy­gląd i pro­sto­ta biur­ka przy­cią­ga uwa­gę oraz daje bar­dzo du­żo moż­li­wo­ści aran­ża­cji. 


  470,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Szafka biurowa "UFFI II"

  Ty­po­wa sto­ją­ca sza­fa biu­ro­wa. Sza­fa skła­da się z dwóch czę­ści. Dol­na cześć z prze­zna­cze­niem na dwa rzę­dy se­gre­ga­to­rów z drzwicz­ka­mi za­my­ka­ny­mi na za­mek. Nad­staw­ka z otwar­ty­mi pół­ka­mi. Pół­ki są roz­sta­wio­ne tak, aby zmie­ścić se­gre­ga­tor z do­ku­men­ta­mi i...


  530,00 zł
  Produkt niedostępny  
  ZOBACZ
 • Szafka biurowa "UFFI I"

  Ty­po­wa sto­ją­ca szaf­ka biu­ro­wa trzy­drzwio­wa. Miesz­czą się w niej dwa rzę­dy se­gre­ga­to­rów. Prze­strzeń w środ­ku po­dzie­lo­na na dwie czę­ści, pio­no­wą prze­gro­dą (2/3 i 1/3)) Sza­fecz­ka do­dat­ko­wo wy­po­sa­żo­na jest w zam­ki.


  559,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Regał "PIAZZA"

  Ory­gi­nal­ny, zgrab­ny i przy­cią­ga­ją­cy oko re­gał – bar­dzo po­jem­ny na róż­ne dro­bia­zgi.


  419,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Regał biurowy "UFFI III"

  Re­gał biu­ro­wy – ide­al­nie do­sto­so­wa­ny do prze­cho­wy­wa­nia se­gre­ga­to­rów lub in­nych do­ku­men­tów.


  370,00 zł
  Produkt niedostępny  
  ZOBACZ
 • Biurko komputerowe "SKRIV"

  Tra­dy­cyj­ne so­lid­ne biur­ko – stwórz wy­god­ne miej­sce do pra­cy dla sie­bie lub Two­je­go dziec­ka.


  246,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Biurko komputerowe „SKRIV II”

  Stan­dar­do­we wie­lo­funk­cyj­ne biur­ko z wy­su­wa­ną pół­ką na kla­wia­tu­rę. Jest do­sto­so­wa­ne do pra­cy przy kom­pu­te­rze.


  265,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Biurko komputerowe "GAMBA"

  Lek­kie i cie­ka­we biur­ko do pra­cy przy kom­pu­te­rze lub od­ra­bia­nia lek­cji.


  319,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ


 • 960,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
Kontakt
z Nami
663 612 976

szukaj