Twój koszyk jest pusty!
Sklep w trakcie konserwacji! Żadne zamówienia nie będą realizowane. Przepraszamy
Pojedyncze meble
 • Szafka nocna

  Ele­ganc­ka i de­li­kat­na sza­fecz­ka noc­na. Oprócz du­żej po­jem­no­ści po­sia­da od­po­wied­nią wy­so­kość do stan­dar­do­wych wy­so­ko­ści łóż­ka. Blat o du­żej po­wierzch­ni po­zwo­li na usta­wie­nie lamp­ki noc­nej oraz in­nych przy­dat­nych dro­bia­zgów.


  440,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Szafka nocna

  Ele­ganc­ka i de­li­kat­na sza­fecz­ka noc­na. Oprócz du­żej po­jem­no­ści po­sia­da od­po­wied­nią wy­so­kość do stan­dar­do­wych wy­so­ko­ści łóż­ka. Blat o du­żej po­wierzch­ni po­zwo­li na usta­wie­nie lamp­ki noc­nej oraz in­nych przy­dat­nych dro­bia­zgów. Pół­ka pod szu­fla­dą mo­że...


  360,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Szafka nocna

  Ele­ganc­ka i de­li­kat­na sza­fecz­ka noc­na. Oprócz du­żej po­jem­no­ści po­sia­da od­po­wied­nią wy­so­kość do stan­dar­do­wych wy­so­ko­ści łóż­ka. Blat o du­żej po­wierzch­ni po­zwo­li na usta­wie­nie lamp­ki noc­nej oraz in­nych przy­dat­nych dro­bia­zgów. Trzy po­jem­ne szu­fla­dy mo­gą...


  540,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Ława

  Ele­ganc­ka ła­wa wy­ko­na­na z gru­bej so­lid­nej pły­ty wió­ro­wej. Ła­wa mo­że słu­żyć jako sto­lik ka­wo­wy.


  230,90 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Półka "VASO"

  De­li­kat­na i no­wo­cze­sna pół­ka na dro­bia­zgi ku­chen­ne. Moż­na ją rów­nież za­aran­żo­wać w sy­pial­ni lub po­ko­iku dzie­cię­cym. Nie­sy­me­trycz­ny układ pó­łek i prze­gród two­rzy cie­ka­wą ca­łość.


  418,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Regał "PIAZZA"

  Ory­gi­nal­ny, zgrab­ny i przy­cią­ga­ją­cy oko re­gał – bar­dzo po­jem­ny na róż­ne dro­bia­zgi.


  419,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Biurko komputerowe „SKRIV II”

  Stan­dar­do­we wie­lo­funk­cyj­ne biur­ko z wy­su­wa­ną pół­ką na kla­wia­tu­rę. Jest do­sto­so­wa­ne do pra­cy przy kom­pu­te­rze.


  265,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Biurko komputerowe "GAMBA"

  Lek­kie i cie­ka­we biur­ko do pra­cy przy kom­pu­te­rze lub od­ra­bia­nia lek­cji.


  319,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Stolik „ Panchi”

  Ma­ła ła­wa, któ­ra jed­no­cze­śnie speł­nia funk­cje sto­li­ka ka­wo­we­go. Pół­ka pod bla­tem wła­ści­wym ide­al­nie na­da­je się na prze­cho­wy­wa­nie ga­zet, ksią­żek lub in­nych pod­ręcz­nych dro­bia­zgów.


  378,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Szafka łazienkowa „Bago”

  Funk­cjo­nal­ny i po­jem­ny słu­pek ła­zien­ko­wy. Ze wzglę­du na kon­struk­cję zmie­ści się na­wet w ma­łej ła­zien­ce, a do­dat­ko­wo po­mie­ści ko­sme­ty­ki i środ­ki czy­sto­ści. Szaf­ka wy­po­sa­żo­na jest w wy­god­ne szu­flad­ki na ła­zien­ko­we dro­bia­zgi. Dol­na część słup­ka...


  1 020,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
Kontakt
z Nami
663 612 976

szukaj