Twój koszyk jest pusty!
Sklep w trakcie konserwacji! Żadne zamówienia nie będą realizowane. Przepraszamy
Biurka
 • Biurko komputerowe

  Pro­ste i de­li­kat­ne biur­ko, ide­al­ne pod kom­pu­ter lub do prac biu­ro­wych. Zgrab­ny wy­gląd i pro­sto­ta biur­ka przy­cią­ga uwa­gę oraz daje bar­dzo du­żo moż­li­wo­ści aran­ża­cji. 


  470,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Biurko komputerowe "SKRIV"

  Tra­dy­cyj­ne so­lid­ne biur­ko – stwórz wy­god­ne miej­sce do pra­cy dla sie­bie lub Two­je­go dziec­ka.


  246,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Biurko komputerowe „SKRIV II”

  Stan­dar­do­we wie­lo­funk­cyj­ne biur­ko z wy­su­wa­ną pół­ką na kla­wia­tu­rę. Jest do­sto­so­wa­ne do pra­cy przy kom­pu­te­rze.


  265,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Biurko komputerowe "GAMBA"

  Lek­kie i cie­ka­we biur­ko do pra­cy przy kom­pu­te­rze lub od­ra­bia­nia lek­cji.


  319,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Biurko komputerowe "UFFI"

  >Wy­jąt­ko­wo funk­cjo­nal­ne i ory­gi­nal­ne biur­ko. Za­pro­jek­to­wa­ne za­rów­no do użyt­ku do­mo­we­go, jak i biu­ra świet­nie spraw­dza­jąc się jako biur­ko kom­pu­te­ro­we. Ob­ni­żo­na część bla­tu, sta­no­wią­ca ele­ment kon­struk­cji biur­ka słu­ży jako do­dat­ko­we miej­sce na...


  2 200,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
Kontakt
z Nami
663 612 976

szukaj