Twój koszyk jest pusty!
Sklep w trakcie konserwacji! Żadne zamówienia nie będą realizowane. Przepraszamy
Regały
 • Szafka biurowa "UFFI II"

  Ty­po­wa sto­ją­ca sza­fa biu­ro­wa. Sza­fa skła­da się z dwóch czę­ści. Dol­na cześć z prze­zna­cze­niem na dwa rzę­dy se­gre­ga­to­rów z drzwicz­ka­mi za­my­ka­ny­mi na za­mek. Nad­staw­ka z otwar­ty­mi pół­ka­mi. Pół­ki są roz­sta­wio­ne tak, aby zmie­ścić se­gre­ga­tor z do­ku­men­ta­mi i...


  530,00 zł
  Produkt niedostępny  
  ZOBACZ
 • Szafka biurowa "UFFI I"

  Ty­po­wa sto­ją­ca szaf­ka biu­ro­wa trzy­drzwio­wa. Miesz­czą się w niej dwa rzę­dy se­gre­ga­to­rów. Prze­strzeń w środ­ku po­dzie­lo­na na dwie czę­ści, pio­no­wą prze­gro­dą (2/3 i 1/3)) Sza­fecz­ka do­dat­ko­wo wy­po­sa­żo­na jest w zam­ki.


  559,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Regał "PIAZZA"

  Ory­gi­nal­ny, zgrab­ny i przy­cią­ga­ją­cy oko re­gał – bar­dzo po­jem­ny na róż­ne dro­bia­zgi.


  419,00 zł
  Produkt dostępny  
  ZOBACZ
 • Regał biurowy "UFFI III"

  Re­gał biu­ro­wy – ide­al­nie do­sto­so­wa­ny do prze­cho­wy­wa­nia se­gre­ga­to­rów lub in­nych do­ku­men­tów.


  370,00 zł
  Produkt niedostępny  
  ZOBACZ
Kontakt
z Nami
663 612 976

szukaj